บรรยายพิเศษ “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post”
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสันติ หาญสุขยงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post” ในรายวิชา 92430759 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์...
Read More