บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of Supply Chain Management in this era”
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณเพ็ญนีติ์ จอมทองศิริ ตำแหน่ง Supply Chain Manager จากบริษัท Mountain Top (Thailand) จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Challenges of Supply Chain Management in this era” ในรายวิชา 92430759...
Read More