บรรยายพิเศษ หัวข้อ A Skill in Demand
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00-19.00 น. คุณกนกพร เที่ยงธรรม Senior Manager Assurance บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวห้อ A Skill in Demand ในรายวิชา Logistics Inspiration ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ซึ่งในคลาสเรียนนิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้าน Hard...
Read More