บรรยายพิเศษ “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post”

บรรยายพิเศษ “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post”

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสันติ หาญสุขยงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post” ในรายวิชา 92430759 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์ (Logistics Case Study) ของ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ การบรรยายในคาบเรียนนี้ทำให้นิสิตได้ทราบถึงรูปแบบการทำงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่าประกอบด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์หลากหลายส่วน อีกทั้งได้เห็นการเชื่อมโยงกันของกิจกรรมโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับเข้าสินค้า คัดแยก กระจาย ขนส่ง จนถึงมือลูกค้า

ทั้งนี้ คุณสันติ หาญสุขยงค์ ยังได้เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มากขึ้น ได้ทราบถึงรูปแบบการบริการที่มีหลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนำมาใช้พัฒนาการกระจาย คัดแยกสินค้า นอกจากนี้ยังแนะนำให้นิสิตมองภาพกว้างของโซ่อุปทาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต้องเข้าถึงและเพิ่มศักยภาพการบริการมากขึ้น เช่น การขนส่ง cold chain logistics และการนำรถไฟฟ้ามาปรับใช้กับการขนส่งในอนาคตอีกด้วย