การเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท

การเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศาชล ภูมพงศ์ไทย นิสิตระดับปริญญาโท สาขา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์ยอดขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจค้ามูลไก่” เผยแพร่ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 83-98 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ซึ่งเป็นนิสิตภายใต้ที่ปรึกษาของ รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต ลิ้งค์บทความสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ดังแนบ  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/issue/view/16987