บทความ การบริหารโครงการสำหรับการจัดงานมงคลสมรส

บทความ การบริหารโครงการสำหรับการจัดงานมงคลสมรส

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา พัดแสง นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารโครงการสำหรับการจัดงานมงคลสมรส เผยแพร่ในวารสาร Thai Industrial Engineering Network Journal ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 86-96 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ซึ่งเป็นนิสิตสหกิจศึกษา ภายใต้ที่ปรึกษา ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ซึ่งได้ทำการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับ ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลิ้งค์บทความสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ดังแนบ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/246413/168449