บรรยายพิเศษ Winning Strategy for Cafe Amazon

บรรยายพิเศษ Winning Strategy for Cafe Amazon

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00-19.00 น.  คุณชญาพร แสงโชติ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยายใน หัวข้อ Winning Strategy for Cafe Amazon ในรายวิชา Logistics Inspiration ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 แขนงการค้าระหว่างประเทศ และแขนงการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้อง LOG2-401