บรรยายพิเศษ Robotic Process Automation (RPA) Awareness และ SAP Business One

บรรยายพิเศษ Robotic Process Automation (RPA) Awareness และ SAP Business One

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-16:00 ที่ผ่านมา ได้มีการบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Robotic Process Automation (RPA) Awareness และ SAP Business One” ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 โดยคุณทศพร แก้วมณี จากบริษัท CSI (Thailand) Co ,Ltd และ คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร จากบริษัท Forward Management Services Co., Ltd. เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริงในการนำระบบ Robotic Process Automation หรือ RPA ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานโลจิสติกส์ และ การเชื่อมโยงกับระบบจัดการข้อมูลในองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) อย่าง SAP Business One โดยเนื้อหาของการบรรยายเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Automation Systems in Industrial Applications