รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90996 เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการเดินเรือ และเป็นผู้มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความสามารถนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องสำนักงาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เเบบฟอร์มใบสมัคร