ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ยืนยันเข้าร่วม)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวนทีกานต์ หม้อทอง
2 นางสาวเสาวภาคย์ ลาภเกษร
3 นางสาวกรกนก ก่อกิจงาม
4 นายเจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์
5 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา
6 นางสาวอภิชญา สุทธิดี
7 นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล
8 นางสาวกวินนาถ จันทศรี
9 นางสาวภัทรธิดา รัตนเศียร
10 นางสาวชุติมา พวงแก้ว
11 นางสาววราภรณ์ นาคขำพันธุ์
12 นางสาวณิชาพร  แป้นเหมือน
13 นายณัฐวัตร แก้วม่วง
14 นายชนาธิป โภชาดม
15 นางสาวณิชาพร  แป้นเหมือน
16 นายภาณุวัฒน์​ ปะลุวันรัมย์
17 นางสาวพิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์
18 นางสาวฐิติยา ดิษราธร
19 นางสาวพัสนี สำรวย
20 นางสาวชนิกานต์ หาญคำ
21 นางสาวอภิญญา เสวิสิทธิ์
22 นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นจรัสทรัพย์
23 นางสาวปริชญา เชิดชูเกียรติก้อง
24 นางสาวนภัส อินทราคม
25 นางสาวเจนจิราวัลย์  นันตชัย
26 นางสาวอนุธิดา สิงห์สนั่น
27 นางสาวธัญญพร คงสิทธิ์
28 นางสาวศุภิสรา ทาคำสุข
29 นายธนกร สมดี
30 นางสาวจุฑารัตน์ เศวตสุพร

รายชื่อสำรอง

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวรดีมาศ เจือไทย
2 นางสาวปาณณาพรรณ มาสถิตทรัพย์
3 นางสาวภิญญาพัชญ์ ปาริยะพันธุ์

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่