หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมโซ่อุปทาน Supply Chain Engineering
เรียนรู้การวิเคราะห์ออกแบบระบบ วางแผนการผลิต กระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม บูรณาการข้อมูล ปฏิบัติการ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดโซ่อุปทาน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน (Supply chain analyst) วิศวกรจัดซื้อ ผู้จัดการจัดหา วิศวกรโซ่อุปทาน ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน ผู้ประกอบการสมัยใหม่ รายละเอียดหลักสูตร    https://www.youtube.com/watch?v=zZS-zco2pu0 https://www.youtube.com/watch?v=4KIpyHjPqcE
Read More