คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ การบินไทยเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมผลิตธุรกิจการบิน สามารถติดตามชมรายการ ช่อง Youtube Channel :BuraphaUniversity ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ipDkX8-4e88&feature=youtu.be
Read More
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวนทีกานต์ หม้อทอง 2 นางสาวเสาวภาคย์ ลาภเกษร 3 นางสาวกรกนก ก่อกิจงาม 4 นายเจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์ 5 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา 6 นางสาวอภิชญา สุทธิดี 7 นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล 8 นางสาวกวินนาถ จันทศรี 9 นางสาวภัทรธิดา...
Read More
ร่วมพูดคุยจัดทำร่างหลักสูตรธุรกิจสายการบิน กับ Thai Flight Training Company Limited
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จํากัด ดําเนินการภายใต้การกํากับของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่ถือใบอนุญาต Approved Training Organizations (ATO) ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) ได้ร่วมพูดคุยกับคณะโลจิสติกส์ เพื่อจัดทําร่างหลักสูตรด้านธุรกิจสายการบินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
Read More