หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมโซ่อุปทาน Supply Chain Engineering

หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมโซ่อุปทาน Supply Chain Engineering

เรียนรู้การวิเคราะห์ออกแบบระบบ วางแผนการผลิต กระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค
โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม บูรณาการข้อมูล ปฏิบัติการ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดโซ่อุปทาน

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน (Supply chain analyst)
วิศวกรจัดซื้อ
ผู้จัดการจัดหา
วิศวกรโซ่อุปทาน
ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน
ผู้ประกอบการสมัยใหม่

รายละเอียดหลักสูตร