โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น   ลูกค้าต้องการความเชื่อมั่นทั้งจากผลิตภัณฑ์ และจากคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนการผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มีความสำคัญ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยลำดับ  เพื่อเสริมประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และนำไปสู่โอกาสในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)  จึงเป็นแนวทางพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการขององค์กรอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบได้ตรงเวลาที่กำหนดและมีการปรับปรุง/ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

คณะโลจิสติกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสามารถนำมาเป็นผลงานการสมัครงานของนิสิตได้ และนิสิตสามารถนำความรู้นี้ประกอบการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

 

อัตราค่าสมัคร

ฟรี! สำหรับนิสิตคณะโลจิสติกส์/ นิสิตคณะอื่นๆ 300 บาท

 

สิ่งที่ผู้อบรมได้รับ

  1. ใบประกาศนียบัตร
  2. เอกสารประกอบการสอน
  3. และอาหารว่าง 2 มื้อ

 

ลงทะเบียนที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 24 มีนาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

โทร (038)103100 , (038)103102

E-mail : waranyad@go.buu.ac.th