ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
Read More
เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าพบ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆที่สำคัญ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ มีหน่วยงานในบังคับบัญชาที่สำคัญหลายหน่วยงาน เช่น การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อีกทั้งมีนโยบายและแผนการพัฒนาสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในขณะที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
  วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตจากสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากนิสิตและบุคลากรในคณะส่งมอบให้กับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 (บางพระ) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี นาวาโท ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับกองพัน พร้อมด้วยคณะนายทหารเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป
Read More
ประธานในพิธีถวายสังฆทาน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทาน ในโครงการบูรพามหาสังฆทาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม 10 ปี จัดโดย ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More