บรรยายสมาร์ทซัพพลายเชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) ในการสัมมนาโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนนการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฟังบรรยาย      
Read More
ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 14/2 นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ผูสอน ในรายวิชา การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management) ไปศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่ง ที่มุ่งหน้าสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว บริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก เพื่อศึกษากิจกรรมการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนและจุดผ่านแดน และเดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณด่านปอยเปต เพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว-ปอยเปต ประตูการค้าสู่อินโดจีน และรับฟังบรรยาย...
Read More
ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 1/2560
  วันนี้ เวลา 10.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่1/2560 และหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณหน้าคณะ
Read More
ผู้บริหารฯ เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฝึก
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณบดีและรองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าหารือกับอาจารย์ยุวัน กมลเวชช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือฝึกวิสูตรสาคร ซึ่งเป็นเรือฝึกที่ใช้ในการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
การแข่งขันฟุตบอลฯ
      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี ได้ร่วมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กองทัพเรือ โดยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในสาย A...
Read More
ปตท. บรรยายพิเศษฯ
    วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ และคณะฯ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษเรื่อง ตลาดพลังงานและการค้าพลังงานระหว่างประเทศ ให้กับนิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์วินิจ ศิริจิตร ประธานสาขาการค้าและพาณิชยนาวีให้การต้อนรับ
Read More
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบคณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ
  วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณบดีและคณะผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งของคณบดี และคณะผู้บริหาร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ดร.สราวุธ ลักษณะโต ได้รับเชิญบรรยาย ณ การท่าเรือฯ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Logistics Management" หลักสูตรก้าวสู่ผู้บริหาร รุ่นที่ 62 ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Read More
การแข่งขันฟุตซอลประเพณี
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เป็นประธานในการปิดการแข่งขันฟุตซอลประเพณี และมอบถ้วยให้แก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลประเพณีของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือกิจกรรม Futsal Logistics cup ครั้งที่ 11 ณ บริเวณสนามฟุตซอลข้างสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ตรวจรับรองสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือตามมาตรฐาน IMO
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 กัปตัน ภูเบศ อยู่สุข ประธานสาขาวิทยาการเดินเรือ ได้ต้อนรับนายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา ให้เกียรติมาตรวจรับรองคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การรับรองว่าเป็นสถาบันที่ผลิตนายประจำเรือเป็นไปตามมาตรฐาน IMO
Read More