Blog

ต้อนรับกรมส่งกำลังบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 28 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ อาคารคณะโลจิสติกส์(ใหม่) LOG2 ห้อง 402 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต และได้บรรยายหัวข้อ โลจิสติกส์ในมุมมองของผู้ประกอบการเอกชน...
Read More
บรรยายสมาร์ทซัพพลายเชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) ในการสัมมนาโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนนการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฟังบรรยาย      
Read More
ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 14/2 นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ผูสอน ในรายวิชา การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management) ไปศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่ง ที่มุ่งหน้าสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว บริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก เพื่อศึกษากิจกรรมการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนและจุดผ่านแดน และเดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณด่านปอยเปต เพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว-ปอยเปต ประตูการค้าสู่อินโดจีน และรับฟังบรรยาย...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการวิจัยฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-3103 ในวันเเละเวลาราชการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ครั้งที่ 2-2560 แบบฟอร์มใบสมัครงาน    
Read More
ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 1/2560
  วันนี้ เวลา 10.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่1/2560 และหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณหน้าคณะ
Read More
รับสมัครนิสิตช่วยงาน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตช่วยงาน จำนวน 6 คน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องสำนักงานคณะโลจิสติกส์ เริ่มงาน วันที่ 1 มีนาคม 2560 ระยะเวลา 1 ปี ทำงานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ค่าตอบแทนวันละ...
Read More
ผู้บริหารฯ เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฝึก
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณบดีและรองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าหารือกับอาจารย์ยุวัน กมลเวชช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือฝึกวิสูตรสาคร ซึ่งเป็นเรือฝึกที่ใช้ในการออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
การแข่งขันฟุตบอลฯ
      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี ได้ร่วมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กองทัพเรือ โดยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในสาย A...
Read More
ปตท. บรรยายพิเศษฯ
    วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ และคณะฯ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษเรื่อง ตลาดพลังงานและการค้าพลังงานระหว่างประเทศ ให้กับนิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์วินิจ ศิริจิตร ประธานสาขาการค้าและพาณิชยนาวีให้การต้อนรับ
Read More