เตรียมความพร้อมฝึกงานกับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

เตรียมความพร้อมฝึกงานกับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการค้าระหว่างประเทศฯ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณศรนรินทร์ หลวงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เครื่องกล) ของบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน อาทิ ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการฝึกงาน การปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน รวมถึงการปรับตัวเพื่อรับสิ่งใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้นิสิตได้เข้าร่วมฟังบรรยายและให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมมี ผศ.ดร. อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ในการดูแลกิจกรรมครั้งนี้