ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 นทีกานต์ หม้อทอง
2 เสาวภาคย์ ลาภเกษร
3 กรกนก ก่อกิจงาม
4 เจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์
5 นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา
6 อภิชญา สุทธิดี
7 อัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล
8 กวินนาถ จันทศรี
9 ภัทรธิดา รัตนเศียร
10 ชุติมา พวงแก้ว
11 วราภรณ์ นาคขำพันธุ์
12 ณิชาพร  แป้นเหมือน
13 ณัฐวัตร แก้วม่วง
14 ยศพร ทองเหลี่ยม
15 ชนาธิป โภชาดม
16 ภาณุวัฒน์​ ปะลุวันรัมย์
17 ชนิกานต์ หาญคำ
18 ธัญลักษณ์ ชื่นจรัสทรัพย์
19 ปริชญา เชิดชูเกียรติก้อง
20 นภัส อินทราคม
21 เจนจิราวัลย์  นันตชัย
22 อนุธิดา สิงห์สนั่น
23 ธัญญพร คงสิทธิ์
24 ศุภิสรา ทาคำสุข
25 ธนกร สมดี
26 จุฑารัตน์ เศวตสุพร
27 นางสาวรดีมาศ เจือไทย
28 ปาณณาพรรณ มาสถิตทรัพย์
29 ภิญญาพัชญ์ ปาริยะพันธุ์
30 ชวิศ ชัยวิฑูอนุกูล

 

สำรอง

1 กรณาริน พลพรม
2 ศิริวรรณ สกุลนราทิพย์
3 ชนนกานต์ สุวรรณชาตรี
4 ธมน ดอนกลาย
5 นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม สามารถยืนยันการเข้าร่วมที่ https://forms.gle/5999Z5r9zk1ErFH18

ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

โทร (038)103100 , (038)103102

E-mail : waranyad@go.buu.ac.th