ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 ชวิศ  ชัยวิฑูอนุกูล
2 เจนจิราวัลย์  นันตชัย
3 วราภรณ์ นาคขำพันธุ์
4 อัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล
5 ศุภิสรา ทาคำสุข
6 ธนกร สมดี
7 ชนิกานต์ หาญคำ
8 กวินนาถ จันทศรี
9 นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา
10 อภิชญา สุทธิดี
11 รัตนาวดี  รตะบุตร
12 ภาณุวัฒน์​ ปะลุวันรัมย์
13 ภัทราพร สายสร้อย
14 นทีกานต์ หม้อทอง
15 เสาวภาคย์ ลาภเกษร
16 ยศพร ทองเหลี่ยม
17 นภัส อินทราคม
18 ธมน ดอนกลาย
19 ชนนกานต์ สุวรรณชาตรี
20 รดีมาศ เจือไทย
21 เจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์
22 ปาณณาพรรณ มาสถิตทรัพย์
23 กานต์สินี จิตต์วิบูลย์
24 เบญจมาส มหาโชคธรณี
25 ปาณิศา อาจวิชัย
26 วริษฐา สุขสวัสดิ์
27 ธารารัตน์ หอมสนิท
28 กมลนัทธ์ คนน้อย
29 กนกวรรณ เยี่ยมนิยม
30 รติมา คงชุบ

 

กำหนดการ

โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO : 9001:2015

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สถานที่ ห้อง Log2 – 402 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา

กำหนดการและหัวข้ออภิปราย

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน และพิธีเปิด
09.00 – 12.00 น.  – Workshop รอบเช้า เพื่อสร้างเสริมทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 – ISO แต่ละมาตรฐานคืออะไร? และ มีประโยชน์อย่างไร?
 – การขอการรับรองระบบ ISO9001:2015 ต้องทำอย่างไร? และ จะรักษาระบบไว้ได้อย่างไร?
 – ขอบเขต คําศัพท์ คําจํากัดความของมาตรฐานระบบ ISO9001: 2015
 – ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001: 2015 การตีความและการเชื่อมโยงข้อกำหนด
    (1. วิทยากรหลัก: ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์   2. วิทยากรประจำกลุ่ม: นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ)
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.  – Workshop รอบบ่าย ทำแบบทดสอบ
 – โครงสร้างการจัดทำเอกสารระบบ ISO 9001: 2015
 – ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001: 2015 การตีความและการเชื่อมโยงข้อกำหนด
 – การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 – Workshop เพื่อสร้างเสริมทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 – ถาม-ตอบ เพื่อประเมินความเข้าใจการฝึกอบรม
ตอบข้อคำถามต่อผู้เข้าอบรม และปิดการอบรม
    (1. วิทยากรหลัก: ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์   2. วิทยากรประจำกลุ่ม : นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ)

    หมายเหตุ: หัวข้ออบรม และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รับประทานอาหารว่างระหว่าง Workshop เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

การแต่งกายของผู้อบรม 

  1. นิสิตปัจจุบัน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
  2. ศิษย์เก่า แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (สถานที่ราชการ)