อบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

อบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น   ลูกค้าต้องการความเชื่อมั่นทั้งจากผลิตภัณฑ์ และจากคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนการผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มีความสำคัญ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยลำดับ  เพื่อเสริมประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และนำไปสู่โอกาสในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)  จึงเป็นแนวทางพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการขององค์กรอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบได้ตรงเวลาที่กำหนดและมีการปรับปรุง/ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

คณะโลจิสติกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสามารถนำมาเป็นผลงานการสมัครงานของนิสิตได้ และนิสิตสามารถนำความรู้นี้ประกอบการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

 

อัตราค่าสมัคร

ฟรี! สำหรับนิสิตคณะโลจิสติกส์

 

สิ่งที่ผู้อบรมได้รับ

  1. ใบประกาศนียบัตร
  2. เอกสารประกอบการสอน
  3. และอาหารว่าง 2 มื้อ

 

กำหนดการ

เวลา กำหนดการและหัวข้ออภิปราย
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน และพิธีเปิด
09.00 – 12.00 น.  – ISO แต่ละมาตรฐานคืออะไร? และ มีประโยชน์อย่างไร?
 – การขอการรับรองระบบ ISO9001:2015 ต้องทำอย่างไร? และ จะรักษาระบบไว้ได้อย่างไร?
 – ขอบเขต คําศัพท์ คําจํากัดความของมาตรฐานระบบ ISO9001: 2015
 – ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001: 2015 การตีความและการเชื่อมโยงข้อกำหนด
    (วิทยากร 1. ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์  2. นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ)
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.  – โครงสร้างการจัดทำเอกสารระบบ ISO 9001: 2015
 – ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001: 2015 การตีความและการเชื่อมโยงข้อกำหนด
 – การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 – Workshop เพื่อสร้างเสริมทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
 – ถาม-ตอบ เพื่อประเมินความเข้าใจการฝึกอบรม
ตอบข้อคำถามต่อผู้เข้าอบรม และปิดการอบรม
(วิทยากร 1. ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ 2. นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ)
    หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

ลงทะเบียนที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 18 กันยายน 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

โทร (038)103100 , (038)103102

E-mail : waranyad@go.buu.ac.th