Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation”

Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ก็คือ มาตรการ IMO 2020 จึงได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation” ซึ่งเป็นข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ หรือกำมะถันให้เหลือ 0.5% จากปัจจุบัน 3.5% มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาตรการดังกล่าวทำให้กองเรือต้องเปลี่ยนจากน้ำมันเตาที่มีกำมะถันสูง มาเป็นน้ำมันเตาที่มีกำมะถันต่ำไม่เกิน 0.5% หรือเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลสำหรับเดินเรือ ซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้นตามมา และ ในมุมมองของโรงกลั่นจะต้องวางแผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการน้ำมันดีเซลสูงขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากเนื้อหาจากการเรียนการสอนแล้ว ยังจะได้รับฟังประสบการณ์จริง ในด้านการปฏิบัติงาน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้น ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ หรือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี และคณะวิทยากร ดังนี้

– คุณสิทธิศักดิ์ ชุ่มอุระ นายช่าง สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า
– กัปตันสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) RCL กรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย
– คุณวันดี บรรยงคะรัติ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด