อบรมหลักสูตร การนำเข้า-ส่งออก Smart SMEs รุ่น 2

อบรมหลักสูตร การนำเข้า-ส่งออก Smart SMEs รุ่น 2

 

การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดจนถึง ด้านการลดความเสี่ยง ในการลงทุนโดยการประกันภัยสินค้า ซึ่งเป็นความรู้ที่จะเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และลดต้นทุนการดำเนินงานการนำเข้าส่งออกได้ นำไปสู่การได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน

บรรยายโดย… ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ และ ศ(พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
อาจารย์ สันติชุม ศรีรัญเพชร นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ อดีต ผอ.ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 (สมพ) และผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

** เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Log2 – 704 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติผู้สมัคร  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

** ผู้อบรมที่ผ่านการประเมิน สามารถเทียบรายวิชาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ 3 หน่วยกิต

อัตราค่าลงทะเบียน
1. บุคคลทั่วไป หลักสูตรละ 15,000 บาท
2. ศิษย์เก่า หรือ หน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะโลจิสติกส์ ลด 20%

** ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม พ.ศ.2562

ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่