เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ
กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นเชิงวิชาการจากประสบการณ์จริงด้านพาณิชยนาวีไทยมากว่า 20 ปี ทางโทรทัศน์ TNN 24 ช่อง 16 ในรายการ เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ ตอน สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือแห่งเอเชียด้วยคลองไทย https://www.youtube.com/watch?v=0TTLbG_hCSU&feature=youtu.be    
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 223/2561 ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เลขที่ 90997 และเลขที่ 91004 สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25)...
Read More