ศึกษาดูงาน เคอรี่ สยามซีพอร์ต
เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตภายในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต...
Read More