ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ป.โท 1/2560

ผู้ที่รายงานตัวออนไลน์แล้ว สามารถชำระเงินได้ที่ กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร ภปร. ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038-103102

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 29 / 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น “ประเภททดลองเรียนโดยมีเงื่อนไข คือ ต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0051/ 2560 เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560” บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่สิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียงตามลำดับเลขที่สมัคร ดังเอกสารแนบ