โครงการ Big Cleaning Day

โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตรักความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ของคณะโลจิสติกส์ พร้อมทั้งรณรงค์ ใช้กระบวนการ 5ส  ให้นิสิตทุกคนตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย