รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเข้ารับทุนการศึกษา ตั้งเเต่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 – วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังภาพ