บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จํากัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จํากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ในหัวข้อ “สิ่งที่นิสิตต้องเตรียมพร้อมก่อนไปฝึกงาน จากมุมมองของสถานประกอบการ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ...
Read More