บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์...
Read More