เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

เข้าพบผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าพบ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆที่สำคัญ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ มีหน่วยงานในบังคับบัญชาที่สำคัญหลายหน่วยงาน เช่น การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อีกทั้งมีนโยบายและแผนการพัฒนาสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในขณะที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของรัฐในภูมิภาคตะวันออก มีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป

Leave a Reply