Logistics Talk ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 คณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 2 และรับเกียรติจาก คุณจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการกองบริหารงานสารสนเทศ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน มาบรรยายในหัวข้อ Airline Digitalization การบรรยายครั้งนี้ได้ทราบถึงการขับเคลื่อนของ บริษัท การบินไทยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล นวัตกรรม แนวความคิดในการบริหารจัดการ และแบบจำลองธุรกิจใหม่ ๆ ในโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต...
Read More
เยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าท่า การเข้าร่องน้ำ การต่อต่อประสานงานระหว่างเรือกับศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำนิสิตเข้าดูสถานที่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
Read More
เสวนา “เล่าข่าว ชาว ม.บู”
ผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กวีพล สว่างแผ้ว กรรมการคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายการพูดคุยเชิงเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ คลื่น FM 99.75 MHz รายการ “เล่าข่าว ชาว ม.บู” ซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน...
Read More
ศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ และอาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับอู่ต่อเรือ และอุตสาหกรรมหลังท่าเรือ ซึ่งหลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปสถานที่งานจริง
Read More
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  คณะโลจิสติกส์ โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมพิจารณาข้อสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Read More
ทำความสะอาดหาดบางแสน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต  พร้อมด้วยนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากจบเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี 2560        
Read More
สานสัมพันธ์พาณิชยนาวี
เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีและประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี พร้อมด้วย อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีขึ้น ณ ห้องประชุม ประมวล จันทร์ชีวะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง แรงงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ และการซักถามข้อสงสัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนิสิต...
Read More
ประเพณีสงกรานต์ ปี 60
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นี้ คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560 เวลา 09.00 น. พิธีรดน้ำดำหัว รับพรและแง่คิดดีๆ  ในการดำเนินชีวิตจากผู้บริหารและคณาจารย์  เวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
Read More
ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน ที่กำลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวีณา อักษรแก้ว ตำแหน่ง HR Director บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และการแต่งกาย การเขียน Resume การกรอกเอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจยื่นเอกสารไปฝึกสหกิจศึกษายัง บริษัท ซิเลซติกา...
Read More
อบรม มคอ. ให้บุคลากร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะโลจิสติกส์จัดโครงการทบทวนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง LOG-103 คณะโลจิสติกส์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล...
Read More