การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. คณะโลจิสติกส์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม LOG 2-303 ชั้น 3 อาคารคณะโลจิสติกส์ โดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2564 – 2567 (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี) นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดวางนโยบายต่าง ๆ ในการดำเนินงานภายในคณะฯ
โดยมี รองศาสตราจารย์ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานคณะกรรมการ