การแข่งขันกีฬา Maritime Games

การแข่งขันกีฬา Maritime Games

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี การแข่งขันกีฬา Maritime Games ในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นโครงการที่เสริมสร้างการออกกำลังกายของนิสิตในรูปแบบของเกมส์กีฬาและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่างสถาบัน โดยในปีนี้มีนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 135 คน โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 2561 นี้ และมหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป