รับสมัครทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1 ประเภททุนการศึกษา

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตประเภททุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

  • นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

  • นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

  • นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

  • เงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ จำนวน 10,000 บาท

(โดยจะทำการแบ่งเป็นทั้งรางวัลที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, และชมเชย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเป็นผู้กำหนด)

ข้อ 2 เกณฑ์การพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย

2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่าปีละ 100,000 บาท หรือ

2.2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินปีละ 150,000 บาท แต่มีบุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มากกว่า 1 คน หรือ

2.3 นิสิตไม่มีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะอย่างแท้จริง โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสมควรได้รับการสนับสนุนภายใต้ประกาศฉบับนี้

ข้อ 3 นิสิตผู้มีสิทธิ์รับทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือครอบครัวมีฐานะยากจน

3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะโลจิสติกส์ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

3.4 ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3.5 ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่อง

3.6 ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษานิสิต หรือทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษานั้นอยู่ก่อน   แต่หากนิสิตได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหรือทุนการศึกษาอยู่แล้ว การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตตามประกาศนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ข้อ 4 ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาดำเนินการดังนี้

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ให้นิสิตยื่นแบบขอรับทุนตามแบบฟอร์มใบสมัครที่คณะกรรมการกำหนด โดยยื่นที่สำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ในวันและเวลาราชการ และต้องมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้

4.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4.2 เอกสารอื่น ๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเป็นผู้มีจิตสาธารณะ หรือช่วยงานคณะ หรือ

ช่วยงาน ร่วมงาน กับมหาวิทยาลัย

ข้อ 5 กำหนดการในการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา

1 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

ข้อ 6 การจ่ายเงินทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต เป็นไปตามที่คณะกำหนด

ข้อ 7 สิทธิในการได้รับทุนเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน

7.1 ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

7.2 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในการรับทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการ

7.3 สละสิทธิ์

7.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

ข้อ 8 การประกาศผล คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน ให้ผู้สมัครทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หรือก่อนหน้านั้น  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

**รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้**

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

ใบสมัครขอทุนการศึกษาคณะโลจิสติกส์