Logistics Talk ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดุสิต ปั้นมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าธัญญบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ Retail Distribution Strategies  ซึ่ง การบรรยายครั้งนี้ ได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Retail operations และการวางกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า Channel distributions...
Read More
สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งในงานมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบ Oral Presentation และการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบโปสเตอร์จากนิสิตจำนวนทั้งหมด 168 คน ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน การจัดเส้นทางการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วน โดย นางสาวทวินันท์ เศษศรี...
Read More