สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา

สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งในงานมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบ Oral Presentation และการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบโปสเตอร์จากนิสิตจำนวนทั้งหมด 168 คน

ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน การจัดเส้นทางการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วน
โดย นางสาวทวินันท์ เศษศรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงาน การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งของรถขนส่งแบบ Milk Run
โดย นายชวณัฐ ไชยมิตรกุล สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โครงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการเบิกสินค้าและการสั่งงานคลังสินค้า
โดย นางสาวณิชชา บุญวิสิฐกุล สาขาการค้าระหว่างประเทศฯ

และการนำเสนอโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน์ นายณัฐพงศ์ พาณิชย์เจริญพงศ์ และนายพงศกร หาญวีรกุล

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *