ประกันคุณภาพสโมสรนิสิต
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์  ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Action Learning) อีกทั้ง ให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา-ระยอง พัทยา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับคณะโลจิสติกส์...
Read More