การย้ายสาขา ย้ายประเภท และย้ายเข้าศึกษาคณะโลจิสติกส์ การยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือย้ายคณะ (RE 06) 2 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงผลการเรียนเทอม 1 และเทอม 2 (30 หน่วยกิต) 3 transcript (ใบแสดงผลการศึกษา) มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะกรณีย้ายคณะ) สามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่คณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16...
Read More