โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์

โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ทั้งหมด 82 คน นำโดย กัปตันกิตติศักดิ์ มัฆวาล อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เศรษฐดา โดยได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือสุขสวัสดิ์และได้รับเกียรติจาก Mr. Thor Soon hock คุณอานนท์ เบญจนาวี และ คุณสิชฌากร วีริยารัมภา ผู้บริหารของท่าเรือสุขสวัสดิ์ ที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่อง การปฏิบัติการของเรือสินค้าในท่าเรือ กิจการต่างๆ ภายในท่าเรือสุขสวัสดิ์ รวมถึงได้นำเยี่ยมชมบรรยากาศการปฎิบัติการของเรือสินค้าในท่าเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมของการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทำให้นิสิตให้เห็นการปฏิบัติงานจริงจากภาคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและการเรียนต่อไป