ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ