ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 33/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565 นั้น
บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครเรียบเเล้วเเล้ว ในการนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังเเนบ

35-65-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก