ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยภาพบรรยากาศการเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  
Read More
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยภาพบรรยากาศการเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565    
Read More
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน
คณะโลจิสติกส์​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน​ ด้วยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ประจำปีการศึกษา​ 2561 และ​ประจำปีการศึกษา​ 2562​ เมื่อวันที่​ 10-13 มกราคม​ 2565 ที่ผ่านมา  
Read More
ปัจจุบันคณะโลจิสติกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ แต่ขณะนี้จำนวนอาจารย์จำนวนพอดีกับจำนวนหลักสูตร ดังนั้นหากมีอาจารย์ขอลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น หรือลาไปทำผลงานทางวิชาการ หรือลาออก ก็จะทำให้จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และอาจไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (12) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึงออกประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00 น. ซ้อมย่อย 61 ลำดับที่ 4416-4550 ซ้อมที่ห้อง LOG - 101 ลำดับที่ 4551-4738 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401   วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00...
Read More