ดูงานคลังสินค้า การบินไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดูงานคลังสินค้า การบินไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์พณณกร ทองหลิ้มและอาจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัตร ได้นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงเรียนในรายวิชา 92630759 Air Cargo Management เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเวลา 9.30-12.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของคลังสินค้าในเขตปลอดอากร ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และในช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางต่อไปเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้เดินทางกลับถึงคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาในเวลา 17.00 น. โดยประมาณ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อต้องการให้นิสิตได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์และโลกทัศน์ที่มีต่อการขนส่งและการนำเข้าส่งออกสินค้าทางอากาศ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนอันจะเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตต่อไปในอนาคต