รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2562” จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ยงศิริ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ประสบการณ์ตรวจประเมิน 6 ปี)

ในปี 2562 มีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่รวม 186 คน โดยเป็นผู้ตรวจประเมินรายเดิม (ประสบการณ์​ 2-18 ปี)​ จำนวน 139 คน, ผู้ตรวจประเมินรายใหม่ จำนวน 17 คน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้ที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ตรวจประเมิน ให้ความเห็นป้อนกลับต่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วนที่สมัครของรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินฯ ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองได้ด้วย