รับสมัครนักเรียนมัธยมปลาย เข้าค่ายโลจิสติกส์ #ครั้งที่ 4

รับสมัครนักเรียนมัธยมปลาย เข้าค่ายโลจิสติกส์ #ครั้งที่ 4

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เสนอลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการนำส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน Logistics 4.0 จึงเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ Supply การพัฒนาในยุค Logistics 4.0 จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างโซ่อุปทานสั้นลงซึ่งในการประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากสำหรับลักษณะโครงสร้างตลาดและภาวะทางการแข่งขันในปัจจุบัน

เมื่อต้นทุนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) จึงมีบทบาทและส่งผลต่อต้นทุนทั้งสิ้น ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า กระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น แต่เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ยังมีน้อยมาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้าน
โลจิสติกส์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ให้เยาวชนพร้อมตื่นตัว และพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

กิจกรรม

  • เปิดบ้านโลจิสติกส์บูรพา
  • เยี่ยมชมและเรียนรู้โลกโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากสถานประกอบการจริง
  • สันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษา (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านโลจิสติกส์ มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้นำ

จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ

  • จำนวน 60 คน

เอกสารดาวน์โหลด

ลงทะเบียนและส่งเอกสารออนไลน์

**  เตรียมไฟล์แนบต่างๆ ดังนี้

  1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. วีดีโอแนะนำตนเอง (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ความยาวไม่เกิน 3 นาที และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB โดยไฟล์วีดีโอ เป็น MP4, AVI, WMV เท่านั้น หรือ อัฟโหลดบน youtube ใน channel ของตนเอง และระบุ link ในแบบฟอร์มรับสมัคร 

 

ภาพกิจกรรม