Open House แขนงธุรกิจสายการบิน

Open House แขนงธุรกิจสายการบิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Open House แขนงธุรกิจสายการบิน การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสายงานบริการ ประจําปีการศึกษา 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย (นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา) รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง (คณบดีคณะโลจิสติกส์ ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ) อาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข (อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจขนส่ง) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่สำคัญ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลิกภาพจากบุคคลต้นแบบผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง เพื่อเตรียมพร้อมให้นิสิตก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ได้ตรงตามมาตรฐานสากลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ภาคอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในส่วนกิจกรรมภายในงาน มีการจัดเสวนาและการบรรยาย หัวข้อมีดังนี้
1. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมต่ออาชีพการบริการ
2. เทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสายงานบริการในอนาคต
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานบริการโดยตรง และดารา/นักแสดงชื่อดัง
ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร (หัวหน้าแผนกการเรียนการสอนระดับระดับอุดมศึกษา บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT)
อาจารย์รัฐสยาม วงษ์ยี่ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ)
อาจารย์เฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล (ผู้กำกับหนังและภาพยนตร์)
คุณภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ (ดารา/นักแสดงชื่อดัง)
คุณอเล็กซานดร้า อริดา มาเด้ (ดารา/นักแสดงชื่อดัง)
และมีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนการบินชั้นนำของไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงาน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความสำเร็จในสายงานบริการ