โครงการฟุตซอลสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่ 14

โครงการฟุตซอลสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฟุตซอลสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในคณะฯ ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมอละมีความรับผิดชอบ