โครงการมอบติ้งคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการมอบติ้งคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการมอบติ้งประจำคณะโลจิสติกส์ ณ ห้อง KC-300 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประมาณ 350 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน ซึ่งติ้งประจำคณะฯแสดงให้เห็นถึงความเป็นพี่น้อง ความเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิต