ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด และสำนักงานศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด และสำนักงานศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์ในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยอาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม, อาจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร และอาจารย์ธนภรณ์ ศรพรหม ได้นำนิสิตสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ที่ลงเรียนในรายวิชา 91341159 สัมมนาทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. โดยในช่วงเช้า 9.30-12.00 น.ทางคณะศึกษาดูงานได้ยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเรือและการลำเลียงสินค้าขึ้นเรือสินค้าสำหรับขนส่งสินค้ารถยนต์ ณ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง (A5) จังหวัดชลบุรี และในช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางต่อไปเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษของเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเยี่ยมชมสถานที่ตรวจปล่อยสินค้า ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นได้เดินทางกลับถึงคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาในเวลา 17.00 น. โดยประมาณ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อต้องการให้นิสิตได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์และโลกทัศน์ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนอันจะเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตต่อไปในอนาคต